Algemene voorwaarden

WBSMK kantoor houdende te Heerhugowaard aan de Celsiusstraat 32 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel van onder nummer 67997031  , hierna te noemen: ‘PUKcodecentrale.nl’.

1. Toepasselijkheid en aanbiedingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PUKcodecentrale.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PUKcodecentrale.nl en de klant. De klant kan zowel een consument zijn als een zakelijke klant (handelend in uitoefening van beroep of bedrijf). Indien bepalingen uit deze algemene voorwaarden specifiek van toepassing zijn op een overeenkomst tussen PUKcodecentrale.nl en een zakelijke klant dan wel PUKcodecentrale.nl en een consument, staat dit bij het artikel aangegeven. Indien dit niet specifiek is aangegeven, is het artikel van toepassing op overeenkomsten tussen PUKcodecentrale.nl en zowel consumenten als zakelijke klanten.
1.2 De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
1.4 PUKcodecentrale.nl kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.
1.5 PUKcodecentrale.nl behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, leveringen te weigeren.

2. Het aanbod

2.1 Alle aanbiedingen van PUKcodecentrale.nl zijn vrijblijvend, tenzij door PUKcodecentrale.nl schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Het aanbod zal nadrukkelijk vermelden of het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van door PUKcodecentrale.nl aangeboden goederen, digitale inhoud en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PUKcodecentrale.nl niet.
2.4 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan PUKcodecentrale.nl opgegeven gegevens waarop PUKcodecentrale.nl haar aanbieding baseert. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met PUKcodecentrale.nl komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Wijzigingen van of aanvullingen op een overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
3.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PUKcodecentrale.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door PUKcodecentrale.nl is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PUKcodecentrale.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal PUKcodecentrale.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.5 PUKcodecentrale.nl kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien PUKcodecentrale.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.6 PUKcodecentrale.nl zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. Het bezoekadres van de vestiging van PUKcodecentrale.nl waar de klant met klachten terecht kan.
b. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
c. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
d. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
e. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. Indien de klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
g. In geval van een duurtransactie is de bepaling in dit lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4. Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van producten

4.1 Bij de koop van een product mag de klant de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden binnen veertien dagen. Deze termijn begint de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.
4.2 De klant mag datgene doen dat nodig is om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan zijn verwachtingen. De klant dient daarbij zorgvuldig met het product en de bijgeleverde verpakking om te gaan.
4.3 Als de klant het product terug wil sturen, dient hij dit binnen veertien dagen aan de ondernemer te laten weten op een manier zoals de ondernemer heeft aangegeven. Zodra de retour is gemeld, dient de klant het product binnen de volgende veertien dagen retour te sturen.
4.4 In geval van herroeping, dient de klant het product met de bijgeleverde verpakking en alle geleverde toebehoren te retourneren conform de instructies die de ondernemer hierover heeft verstrekt.
4.5 De klant betaalt de kosten van de retourzending.
4.6 De ondernemer betaalt het volledige factuurbedrag van het geretourneerde product terug aan de klant binnen veertien dagen nadat het product door de ondernemer retour is ontvangen, of de klant een verzendbewijs heeft overlegd.

5. Herroepingsrecht voor consumenten bij levering van diensten

5.1 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien kalenderdagen. Deze termijn begint bij het aangaan van de overeenkomst.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet indien de dienst volledig is geleverd. De klant heeft met het online aanvragen van de dienst uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gegeven voor het uitvoeren van de dienst. De klant verklaart met het plaatsen van de bestelling dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het moment dat de dienst volledig is geleverd.
5.3 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door PUKcodecentrale.nl bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6. Uitsluiting herroepingsrecht voor klanten

6.1 PUKcodecentrale.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als PUKcodecentrale.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

a. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en/of indien de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PUKcodecentrale.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
b. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
c. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en de klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

7. Prijzen

7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.2 In afwijking van het vorige lid kan PUKcodecentrale.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar PUKcodecentrale.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
7.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
7.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PUKcodecentrale.nl dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of de klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

8. Betaling

8.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
8.2 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PUKcodecentrale.nl te melden.
8.3 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door PUKcodecentrale.nl is gewezen op de te late betaling en PUKcodecentrale.nl de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is PUKcodecentrale.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

9. Garantie voor klanten

9.1 De klant heeft recht op de wettelijke garantie en een deugdelijk product.
9.2. De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden.
9.3 Kennelijke vergissingen binden de ondernemer niet.
9.4 De garantie vervalt wanneer:

a. De klant een product zelf heet aangepast of door derden heeft laten repareren dan wel aanpassen.
b. Er sprake is van schade die te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door de klant, zoals water- of stootschade.

9.5. De klant brengt de ondernemer onmiddellijk na het ontdekken van een gebrek aan het product van het gebrek op de hoogte.

10. Reclamatie bij een overeenkomst met een zakelijke klant

10.1 De klant dient binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst of na factuurdatum te reclameren. Reclamatie dient plaats te vinden per aangetekend schrijven en dient onderbouwd te zijn.
10.2 Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
10.3 Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van PUKcodecentrale.nl.

11. Overmacht bij een overeenkomst met een zakelijke klant

11.1 In geval van overmacht heeft PUKcodecentrale.nl het recht de overeenkomst op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat PUKcodecentrale.nl gehouden is tot schadevergoeding en/of nakoming van de overeenkomst.
11.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: telecommunicatiestoringen/ storingen in het elektronisch berichtenverkeer/storingen op het internet, het onverwacht uitvallen van derden, bedrijfsstoornis, technische mankementen, brand, staking, de gevolgen van natuurgeweld e.d. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden die door PUKcodecentrale.nl bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, of een gevolg zijn van de door de derde genomen maatregelen.

12. Aansprakelijkheid bij een overeenkomst met een zakelijke klant

12.1 De aansprakelijkheid van PUKcodecentrale.nl is in alle gevallen beperkt tot maximaal twee maal de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van PUKcodecentrale.nl beperkt tot een bedrag van maximaal € 250,-.
12.2 PUKcodecentrale.nl is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.3 PUKcodecentrale.nl is nooit aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door de door haar ingeschakelde derden.

13. Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PUKcodecentrale.nl.
13.2 Bij PUKcodecentrale.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PUKcodecentrale.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

14. Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen PUKcodecentrale.nl en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen die tussen PUKcodecentrale.nl en de klant mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen PUKcodecentrale.nl en de klant gesloten overeenkomst, worden, behoudens dwingendrechtelijk anders bepaald, beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.